"Hippocrate à Cratevas", pistes d'étude

logo

 

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

I. Pistes d’étude grammaticale :

A. Formes ioniennes :

a. Présence du η là où en attique on a ᾱ :

μανίης = μανίας
ἡ φιλαργυρίη = ἡ φιλαργυρία
ἰητροῦ = ἰατροῦ
τὴν πικρὴν ῥίζην = τὴν πικρὰν ῥίζαν
τοῦ ἠέρος = τοῦ ἀέρος
τῆς φαρμακείης = τῆς φαρμακείας
ἡ ὥρη = ἡ ὥρα
τῆς λεγομένης μανίης = τῆς λεγομένης μανίας
ἰήσιος = ἰάσεως
αἰτίη = αἰτία
δι' ἀτρεκίης = δι' ἀτρεκείας
δι' εὐλαβείης = δι' εὐλαβείας
ξυμμετρίην = ξυμμετρίαν
τῇ ἐντὸς αὔρῃ = τῇ ἐντὸς αὔρᾳ
ἰητρικωτάτων = ἰατρικωτάτων
σοφίη = σοφία

b. Désinences caractéristiques :

 • - Génitif singulier des noms masculins de 1re déclinaison : -εω à la place de -oυ :
  •  Δημοκρίτεω = Δημοκρίτου
 • - Datif pluriel 1re déclinaison : -ῃσι à la place de -αις ; également -αισι à la place de -αις :
  •  τῇσι πνοῇσιν = ταῖς πνοαῖς
  •  ἐν τῇσι καθάρσεσι = ἐν ταῖς καθάρσεσι
  •  ταῖσι βοτάναισι = ταῖς βοτάναις
  •  αὐτῇσι = αὐταῖς
 • - Datif pluriel 2e déclinaison : -οισι à la place de -οις :
  •  τοῖσι φαρμάκοισιν = τοῖς φαρμάκοις
  •  ἐν ὑαλίνοισιν ἀγγείοισι = ἐν ὑαλίνοις ἀγγείοις
  •  ἐν κώθωσι καινοῖσι περιεσφηκωμένοισιν = ἐν κώθωσι καινοῖς περιεσφηκωμένοις
  •  ἐν  ἀμφοτέροισι τουτέοισι = ἐν ἀμφοτέροις τούτοις
 • - Génitif singulier des noms du type πόλις : -ιος à la place de -εως :
  •  καθάρσιος = καθάρσεως
  •  ἰήσιος = ἰάσεως
  •  φύσιος = φύσεως
  •  ἀλεξήσιος = ἀλεξήσεως
  •  κατορθώσιος = κατορθώσεως
 • - Nominatif pluriel des noms du type πόλις : -ιες à la place de -εις :
  •  καθάρσιες = καθάρσεις

c. Maintien des formes non contractes :

νοσέειν = νοσεῖν
νοσεούσας = νοσούσας
καλεομένας = καλουμένας
ἀσθενέας = ἀσθενεῖς
ἄνθεα = ἄνθη
τοῦ ἔτεος = τοῦ ἔτους
ὑγιέα = ὑγιῆ
εὐτονέοντας = εὐτονοῦντας
ἀρκέεται = ἀρκεῖται
τέλεα = τέλη
ἱστορέονται = ἱστοροῦνται

d. Formes différentes :

 • - κ à la place du π :
  • ὁκόσος, η, ον = ὁπόσος, η, ον
  • ὁκοῖος, α, ον = ὁποῖος, α, ον
  • ὅκως = ὅπως
 • - ἐόντα = ὄντα ; τὸ παρεόν = τὸ παρόν ; ἐόντας = ὄντας
 • - τεός, ή, όν = σός, σή, σόν
 • - ἀναγκαίη = ἀνάγκη
 • - ἡμέας = ἡμᾶς
 • - τουτέων = τούτων
 • - τουτέοισι = τούτοις
 • - ἑωυτήν = ἑαυτήν

 

B. Étude de l’impératif :

βοτανολόγησον - διάπεμψαι - ἴσθι - ῥιζοτόμει - πειρήθητι - φερέσθωσαν - πέμψον - ἔρρωσο (formule d’adieu dans une lettre, équivalent de vale en latin).

 

C. Emploi des temps et des modes :

 • expression du souhait (optatif : ex. : μὴ χρησαίμεθα - γένοιτο), à distinguer de l’expression du regret (imparfait : ex. : εἴθε δὲ ἠδύνασο) ;
 • ἐνιοβόλησε - προσέπνευσεν - ἀφήμαρτε : aoristes à valeur généralisante qui traduisent une vérité d’expérience.

 

II. Pistes d’étude lexicale : 

A. Le « rhizotome », ῥιζοτόμος :

Définition : qui coupe des racines, particulièrement : qui cueille des plantes médicinales, herboriste, fabricant de drogues.

ῥίζα : racine ou, plus généralement, plante médicinale. Racine : source de la vie, de la nourriture pour la plante.

Le mot peut avoir en outre un sens métaphorique : « racine du mal » (cf. dans le texte : τῆς φιλαργυρίης τὴν πικρὴν ῥίζην ἐκκόψαι, « arracher la racine amère de la cupidité »).

Le Ῥιζοτομίκον de Dioclès de Carystos (ive siècle av. J.-C.) était un manuel d’herboristerie.

Ῥιζοτόμοι, Les Coupeurs (ou Coupeuses) de racines : titre d'une tragédie perdue de Sophocle.

Sur cette tragédie, voir la notice de J. Jouanna dans Sophocle, Fayard, 2007, p. 657 :    

« Dans cette pièce, “Sophocle décrit Médée en train de couper des herbes malfaisantes, mais en se détournant pour éviter de mourir par la force de l’odeur, et en train de verser le suc dans des vases d’airain” (Macrobe, Saturnales, 5, 19, 8 [qui donne le fragment 534 Radt]). C’est le seul renseignement certain sur cette pièce. On peut penser, d’après le titre, que le chœur était formé d’hommes ou de femmes (le mot grec ῥιζοτόμοι est soit masculin, soit féminin) coupant des racines, c’est-à-dire des plantes aux vertus maléfiques ou bénéfiques, vraisemblablement des serviteurs ou servantes de Médée. Un chœur féminin est peut-être plus vraisemblable. […] On pense que les Coupeurs (ou Coupeuses) de racines se situent à Iolcos (l’actuelle Volos en Thessalie), après le retour de l’expédition des Argonautes, quand Médée aida Jason à se venger de Pélias. »

Dans Les Dialogues des dieux de Lucien (XIII, 1), Zeus reproche à Asclépios et à Héraclès de se quereller « comme des hommes » ; lors de cette querelle, Héraclès traite Asclépios de ῥιζοτόμος, qui, dans le contexte, prend un sens péjoratif :

σὺ δὲ ῥιζοτόμος εἶ καὶ ἀγύρτης, ἐν ἀθλίοις δὲ ἴσως ἀνθρώποις χρήσιμος ἐπιθέσει τῶν φαρμάκων, ἀνδρῶδες δὲ οὐδὲν ἐπιδεδειγμένος, « quant à toi, tu n’es qu’un coupe-racines, un sorcier ambulant, bon tout au plus, peut-être, à appliquer des drogues aux hommes qui sont malades. Jamais tu n’as rien accompli de viril ». (trad. M. Meunier, R. Laffont, 1942)

Auparavant, Héraclès avait employé le terme de φαρμακεύς, « empoisonneur » pour désigner Asclépios.

→ Frontière ténue entre la magie et la médecine.

Recherche lexicale : Faire chercher les termes scientifiques français où l’on retrouve l’un ou l’autre des deux lexèmes de ῥιζοτόμος.

On trouve également dans le texte deux verbes qui se rapportent à la récolte des plantes :

 • βοτανολογέω-ῶ : recueillir des herbes : ἡ βοτάνη, ης + λέγω
 • ἀνθολογέω-ῶ : recueillir des fleurs : τὸ ἄνθος, ους + λέγω (cf. « anthologie »).

Le sens originel de λέγω est : rassembler, cueillir, choisir.

 

B. Les mot φάρμακον, φαρμακός, φάρμακος :

P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, s.v. φάρμακον, φαρμακός, φάρμακος :

- τὸ φάρμακον, ου : « simple », plante à usage médicinal et magique ; εὐφάρμακος et πολυφάρμακος plante sont employés chez Théophraste pour qualifier respectivement une montagne et un pays « riches en simples ».

Le mot φάρμακον étant univoque au remède et au poison, un adjectif apporte parfois la précision nécessaire : φάρμακον ἐσθλόν, χρήσιμον ou au contraire ἀνδροφόνον, θανάσιμον.

- ὁ φαρμακός, οῦ : « victime expiatoire » ; le mot désigne l’homme qu’une cité expulse de son territoire pour se purifier de toute souillure et prévenir ainsi un fléau naturel (ou y remédier).

L’homme qui sert de victime expiatoire est « le remède » personnifié, d’où le passage de φάρμακον (neutre proparoxyton) au masculin φαρμακός (masculin oxyton).

- ὁ ou ἡ φάρμακος, οῦ : « empoisonneur, -euse ; sorcier, -ère ; magicien, -ne » (grec tardif, dans l’Ancien et le Nouveau Testament).

Le mot φαρμακός (masculin oxyton), ayant perdu sa valeur religieuse, a subi la contagion sémantique de φάρμακον (neutre proparoxyton) « poison » et surtout de ὁ φαρμακεύς, έως, « préparateur de drogues, empoisonneur, magicien » et de ἡ φαρμακίς, ίδος, « magicienne, sorcière », pour donner φάρμακος (masculin proparoxyton).  

 

C. Utilisation en médecine de toutes les parties de la plante :

 • les sucs et les jus (ὁ χυλός, οῦ ; ὁ ὀπός, οῦ) ;
 • les racines (ἡ ῥίζα, ης) ;
 • les feuilles (τὸ φύλλον, ου) ;
 • les fleurs (τὸ ἄνθος, ους).

Conservation des substances médicamenteuses :

 • sucs et jus dans des récipients en verre (τὸ ἀγγεῖον, ου - ὑάλινος, η, ον) ;
 • feuilles, fleurs et racines dans des récipients en terre (ὁ κώθων, ωνος) hermétiques (περισφηκόω-ῶ : comprimer tout autour).

 

III. Pistes de commentaire :

A. Art épistolaire :

 • formule d’ouverture qui utilise la 3e personne : Ἱπποκράτης Κρατεύᾳ χαίρειν, « Hippocrate à Cratevas, salut ». Le nom de l’expéditeur est au nominatif, celui du destinataire au datif ;
 • formule de conclusion qui utilise la 2e personne de l’impératif parfait passif de ῥώννυμι : Ἔρρωσο, « Continue de bien te porter » (cf. Vale en latin).

Comparer avec d’autres formules d’ouverture et de conclusion de lettres en grec et en latin.

 

B. Classification des plantes :

 • plantes des montagnes et des hautes collines : τὰς ὀρεινὰς καὶ ὑψηλολόφους βοτάνας ;
 • plantes aqueuses : δριμύτεραι ; τὰς παρὰ λίμναις ἑλείους πεφυκυίας […], καὶ τὰς παραποταμίους ἢ κρηνίτιδας ἢ πιδακίτιδας παρ' ἡμῖν καλεομένας.

Théophraste lui-même a bien appliqué aux végétaux la distinction aristotélicienne entre animaux terrestres et animaux aquatiques (Aristote, H. A., 487 a, 15-16) ; il s’agit donc d’une division binaire à caractère général : αἱ δὲ τοιαῦται δόξαιεν ἂν γενικόν τινα ποιεῖν χωρισμόν, οἷον ἐνύδρων καὶ χερσαίων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζώων, « on peut penser que les différences sur ce point permettent de délimiter des catégories, par exemple celle des espèces aquatiques et celle des espèces terrestres, comme pour les animaux » (H. P., I, 4, 2, trad. S. Amigues, CUF I, 2003). On retrouve ce principe premier de classification au livre IV : μεγίστην δὲ διαφορὰν αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν δένδρων καὶ ἁπλῶς τῶν ὑλημάτων ὑποληπτέον ἣν καὶ πρότερον εἴπομεν, ὅτι τὰ μὲν ἔγγαια τὰ δ' ἔνυδρα τυγχάνει, καθάπερ τῶν ζώων, καὶ τῶν φυτῶν, « il faut considérer comme principale différence entre les arbres et, en un mot, entre les plantes ligneuses, celle que nous avons indiquée plus haut [donc au livre I, 4, 2], à savoir que les végétaux, de même que les animaux, se trouvent être les uns terrestres, les autres aquatiques » (H. P., IV, 6, 1, trad. S. Amigues, CUF II, 2003).

À propos du premier texte, S. Amigues écrit (CUF I, commentaire 2, p. 79) : « Litt. “de créer une sorte de séparation générique”. Comme les oiseaux et les poissons chez Aristote, les végétaux aquatiques et les végétaux terrestres constituent des γένη, en ce sens que les espèces formant chacun de ces groupes possèdent des caractères communs [...]. Ici encore, nous parlerons de “catégories”, faute de pouvoir à la fois traduire γένος par “genre” ou “famille” et bien marquer la non-concordance des critères classificatoires antiques et des nôtres ».

 

C. Les limites du savoir médical :

Le substantif τέλος revêt un double sens dans la subordonnée relative ὧν ἡ παραφυλακὴ τὸ τέλος : à la fois « fin-finalité » pour laquelle on combat (santé, bien-être et longévité de l’homme - efficacité et perfectionnement de l’art), et « limite » inévitable de l'un et de l'autre.

Opposition entre ce qui relève de l’humain (τὸ μὲν ἀνθρώπου) et qu’on ne peut pas voir, ou du moins, qu’on ne peut pas voir en totalité (ἄδηλον), et ce qui relève de l’art (τὸ δὲ τέχνης) et qu’on ne peut pas savoir, ou du moins qu’on ne connaît pas totalement (ὥρισται).

 

IV. Mythologie :

Faire des recherches :

 • sur le personnage de Mélampous et sur la légende des Prœtides ;
 • sur la folie d’Héraclès.   

 

V. Iconographie :

Hippocrate et Démocrite

Hippocrate et Démocrite, Jan Pietersz Lastman (1583-1633), 1622, huile sur bois, Palais des Beaux-Arts de Lille

La rencontre se passe au bord d’un cours d’eau sous un platane. Démocrite est absorbé dans ses réflexions, entouré de livres et de cadavres d’animaux destinés à la dissection ; il se concentre sur ce qu’il écrit. Derrière lui, Hippocrate, richement vêtu, se penche pour l’observer. Au loin, les Abdéritains, massés devant la rotonde d’un temple, regardent la scène. Placé entre les Abdéritains et Démocrite, Hippocrate sert de médiateur.

Pour une analyse plus approfondie de ce tableau, écouter le début de la conférence de Stéphane Lojkine, professeur de littérature française à l’université d’Aix-Marseille, « Entre scène et chambre : dilemmes de la représentation littéraire, de Montaigne à Claude Simon », en ligne à l’adresse suivante :

https://www.canal-u.tv/video/cpge_jean_zay/entre_scene_et_chambre_dilemmes_de_la_representation_litteraire_de_montaigne_a_claude_simon_par_stephane_lojkine.14250

logo

 

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

Besoin d'aide ?
sur