Traduction juxtalinéaire : "Le Séjour des Bienheureux" et le " locus amoenus", Lucien

logo

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

Lucien, Histoires vraies, II, 11-16 

 

11. Τοὐντεῦθεν
Dès ce moment,

αὐτομάτων ἡμῖν τῶν στεφάνων περιρρυέντων
d’elles-mêmes nos guirlandes étant tombées,

ἐλελύμεθα
nous voilà libres,

καὶ εἰς τὴν πόλιν ἠγόμεθα
et nous étions conduits dans la ville

καὶ εἰς τὸ τῶν Μακάρων συμπόσιον.
et au banquet des Bienheureux.

Αὐτὴ μὲν οὖν ἡ πόλις
La ville même donc (est)

πᾶσα χρυσῆ,
toute d’or

τὸ δὲ τεῖχος περίκειται σμαράγδινον·
et le mur (qui) l’entoure, d’émeraude ;

πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά,
les portes sont (au nombre de) sept,

πᾶσαι μονόξυλοι κινναμώμινοι·
toutes (faites) d’une seule pièce de cinname ;

τὸ μέντοι ἔδαφος τῆς πόλεως
le pavé de la ville cependant

καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ
et le sol à l’intérieur du rempart

ἐλεφαντίνη·
(sont) d’ivoire ;                         

ναοὶ δὲ πάντων θεῶν
(il y a) des temples de tous les dieux

βηρύλλου λίθου ᾠκοδομημένοι,
en pierre de béryl construits,

καὶ βωμοὶ ἐν αὐτοῖς
et des autels, à l’intérieur,

μέγιστοι μονόλιθοι ἀμεθύστινοι,
très grands, (faits) d’un seul bloc d’améthyste,

ἐφ' ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόμβας.
sur lesquels on fait les hécatombes.      

Περὶ δὲ τὴν πόλιν
Autour de la ville

ῥεῖ ποταμὸς μύρου τοῦ καλλίστου,
coule un fleuve de parfum, le meilleur,

τὸ πλάτος πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν,
de la largeur de cent coudées royales,

βάθος δὲ πέντε
et de la profondeur de cinq,

ὥστε νεῖν εὐμαρῶς.
de sorte que l’on y nage aisément.

Λουτρὰ δέ ἐστιν αὐτοῖς
Les bains sont, chez eux,

οἶκοι μεγάλοι ὑάλινοι,
de grands édifices de verre

τῷ κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι·
chauffés au cinname ;

ἀντὶ μέντοι τοῦ ὕδατος
cependant, à la place de l’eau,

ἐν ταῖς πυέλοις
dans les baignoires

 

δρόσος θερμὴ ἔστιν.
il y a de la rosée chaude.

12. Ἐσθῆτι δὲ χρῶνται
Pour vêtement ils usent

ἀραχνίοις λεπτοῖς,
de minces tissus arachnéens,

πορφυροῖς.
de couleur poupre.

Αὐτοὶ δὲ σώματα μὲν οὐκ ἔχουσιν,
Eux-mêmes n’ont pas de corps,

ἀλλ' ἀναφεῖς καὶ ἄσαρκοί εἰσιν,
mais sont sans consistance palpable et sans chair,

μορφὴν δὲ καὶ ἰδέαν μόνην ἐμφαίνουσιν,
ils ne donnent à voir qu’une forme et une image

καὶ ἀσώματοι ὄντες ὅμως
et tout en étant sans corps,

ὅμως συνεστᾶσιν
cependant ils se maintiennent 

καὶ κινοῦνται
et se meuvent

καὶ φρονοῦσι
et pensent


καὶ φωνὴν ἀφιᾶσιν,
et émettent une voix,


καὶ ὅλως ἔοικε
et en un mot il semble

γυμνή τις ἡ ψυχὴ αὐτῶν
que leur âme pour ainsi dire nue

περιπολεῖν
se promène

τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα περικειμένη·
enveloppée de l’apparence de leur corps ;

εἰ γοῦν μὴ ἅψαιτό τις,
si donc on ne les touchait pas, 

οὐκ ἂν ἐξελέγξειε
on ne pourrait pas prouver

εἶναι σῶμα τὸ ὁρώμενον·
que n’est pas un corps ce que l’on voit ;

εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί,
car ils sont comme des ombres debout, 

οὐ μέλαιναι.
(mais) pas noires.

Γηράσκει δὲ οὐδείς,
Personne ne vieillit,

ἀλλ' ἐφ' ἧς ἂν ἡλικίας ἔλθῃ
mais à l’âge auquel il est arrivé,

παραμένει.
il reste.

Οὐ μὴν οὐδὲ νὺξ παρ' αὐτοῖς γίνεται,
Il n’y a en vérité pas de nuit chez eux,

οὐδὲ ἡμέρα πάνυ λαμπρά·
ni de jour très brillant ;

καθάπερ δὲ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω,
comme la demi-lueur déjà là avant l’aurore,

μηδέπω ἀνατείλαντος ἡλίου,
le soleil n’étant pas encore levé,

τοιοῦτο φῶς ἐπέχει τὴν γῆν.
telle (est) la lumière (qui) s’étend sur la contrée.

Καὶ μέντοι
Et de fait,

καὶ ὥραν μίαν ἴσασιν τοῦ ἔτους·
ils ne connaissent même qu’une saison de l’année ;

αἰεὶ γὰρ παρ' αὐτοῖς ἔαρ ἐστὶ
toujours, en effet, chez eux c’est le printemps

καὶ εἷς ἄνεμος πνεῖ παρ' αὐτοῖς ὁ ζέφυρος.
et un seul vent souffle chez eux : le Zéphyr.

13. Ἡ δὲ χώρα
Le pays

πᾶσι μὲν ἄνθεσιν,
de toutes sortes de fleurs,

πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡμέροις τε καὶ σκιεροῖς
de toutes sortes d’arbres cultivés et ombreux

τέθληλεν·
est couvert ;

αἱ μὲν γὰρ ἄμπελοι
si les vignes 

δωδεκάφοροί εἰσιν
sont porteuses de douze récoltes

καὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον
et chaque mois

καρποφοροῦσιν·
portent du raisin,

τὰς δὲ ῥοιὰς
les grenadiers (eux)

καὶ τὰς μηλέας
et les pommiers

καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν
et tout le fruit d’arrière-saison,

ἔλεγον εἶναι τρισκαιδεκάφορον·
disaient-ils, en portent treize.

ἑνὸς γὰρ μηνὸς
un mois, en effet,

τοῦ παρ' αὐτοῖς Μινῴου
chez eux celui de Minos,

δὶς καρποφορεῖν· 
à deux reprises, ils portent des fruits ;

ἀντὶ δὲ πυροῦ 
au lieu de blé

οἱ στάχυες
les épis 

ἄρτον ἕτοιμον ἐπ' ἄκρων φύουσιν
à leur extrémité produisent un pain tout prêt

ὥσπερ μύκητας.
comme des champignons.

Πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν 
Des sources (coulent) autour de la ville,

ὕδατος μὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι,
trois cent soixante-cinq (sources) d’eau,

μέλιτος δὲ ἄλλαι τοσαῦται,
autant d’autres de miel,

μύρου δὲ πεντακόσιαι,
cinq cents de parfum,

μικρότεραι μέντοι αὗται,
plus petites pourtant celles-ci, 

καὶ ποταμοὶ γάλακτος ἑπτὰ
et sept fleuves de lait

καὶ οἴνου ὀκτώ.
et huit de vin.

 

 

14. Τὸ δὲ συμπόσιον
Le banquet

ἔξω τῆς πόλεως
hors de la ville

πεποίηνται
ils l’organisent

ἐν τῷ Ἠλυσίῳ καλουμένῳ πεδίῳ·
la plaine dite élyséenne :

λειμὼν δέ ἐστιν κάλλιστος
c’est une très belle prairie

καὶ περὶ αὐτὸν
et autour d’elle,

ὕλη παντοία πυκνή,
un bois touffu de toutes sortes d’essences,

ἐπισκιάζουσα
ombrageant

τοὺς κατακειμένους.
les (convives) allongés. 

Καὶ στρωμνὴν μὲν ἐκ τῶν ἀνθῶν
Et c’est un lit de fleurs

ὑποβέβληνται,
qu’ils ont étendu sous eux,

διακονοῦνται δὲ
d’autre part, assurent le service

καὶ παραφέρουσιν ἕκαστα
et présentent chaque mets

οἱ ἄνεμοι
les Vents,

πλήν γε τοῦ οἰνοχοεῖν·
sauf le service du vin ;

τούτου γὰρ οὐδὲν δέονται,
car de cela ils n’ont en rien besoin,

ἀλλ' ἔστι δένδρα
(mais) il y a des arbres

περὶ τὸ συμπόσιον
autour (du lieu) du banquet

ὑάλινα μεγάλα
de grands (arbres) de verre,

τῆς διαυγεστάτης ὑάλου,
du verre le plus transparent,

καὶ καρπός ἐστι τῶν δένδρων τούτων
et les fruits de ces arbres sont

ποτήρια παντοῖα                                  
des coupes de toutes sortes

καὶ τὰς κατασκευὰς
et de factures

καὶ τὰ μεγέθη.
et de tailles.

Ἐπειδὰν οὖν παρίῃ τις
Lorsque donc quelqu’un arrive

ἐς τὸ συμπόσιον,
au banquet,

τρυγήσας
ayant cueilli

ἓν ἢ καὶ δύο τῶν ἐκπωμάτων
un ou même deux de (ces) vases à boire

παρατίθεται,
il les pose devant lui

τὰ δὲ αὐτίκα
et aussitôt

οἴνου πλήρη γίνεται.
ils se trouvent remplis de vin.

Οὕτω μὲν πίνουσιν,
C’’est ainsi qu’ils boivent,

ἀντὶ δὲ τῶν στεφάνων
et en guise de couronnes

αἱ ἀηδόνες
les rossignols

καὶ τὰ ἄλλα τὰ μουσικὰ ὄρνεα
et les autres oiseaux musiciens 

ἐκ τῶν πλησίον λειμώνων 
aux prairies voisines

τοῖς στόμασιν
de leur bec

ἀνθολογοῦντα
cueillant des fleurs

κατανίφει αὐτοὺς
les font neiger sur eux (i.e. les convives)

μετ' ᾠδῆς
avec des chants

ὑπερπετόμενα.
en les survolant.

Καὶ μὴν καὶ μυρίζονται ὧδε·
Et de plus ils sont parfumés de la manière suivante :

νεφέλαι πυκναὶ
des nuées épaisses

ἀνασπάσασαι μύρον                                             
ayant aspiré du parfum

ἐκ τῶν πηγῶν
aux sources

καὶ τοῦ ποταμοῦ
et au fleuve

καὶ ἐπιστᾶσαι
et s’étirant

ὑπὲρ τὸ συμπόσιον
au-dessus du banquet,

ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων
les vents doucement les exprimant,

ὕουσι
font pleuvoir 

λεπτὸν ὥσπερ δρόσον.
comme une fine rosée.

15. Ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ
Au repas

μουσικῇ τε καὶ ᾠδαῖς
à la musique et aux chants

σχολάζουσιν·
ils s’adonnent ;

ᾄδεται δὲ αὐτοῖς 
et leur sont chantés

τὰ Ὁμήρου ἔπη μάλιστα·
surtout les vers d’Homère ;

καὶ αὐτὸς δὲ πάρεστι
et (le poète) lui-même est présent

καὶ συνευωχεῖται αὐτοῖς
et festoie avec eux,

ὑπὲρ τὸν Ὀδυσσέα κατακείμενος.
étendu (à la place) au-dessus d’Ulysse.

Οἱ μὲν οὖν χοροὶ
Quant aux chœurs,

ἐκ παίδων εἰσὶν καὶ παρθένων·
ils sont composés de jeunes gens et de jeunes filles ;

ἐξάρχουσι δὲ καὶ συνᾴδουσιν
les dirigent et chantent avec eux

Εὔνομός τε ὁ Λοκρὸς
Eunomos le Locrien

καὶ Ἀρίων ὁ Λέσβιος 
et Arion le Lesbien

καὶ Ἀνακρέων καὶ Στησίχορος·
ainsi qu’Anacréon et Stésichore ;

καὶ γὰρ τοῦτον
et en effet ce dernier

παρ' αὐτοῖς ἐθεασάμην,
auprès d’eux je l’ai vu,

ἤδη τῆς Ἑλένης αὐτῷ διηλλαγμένης.
Hélène étant désormais réconciliée avec lui.

Ἐπειδὰν δὲ οὗτοι παύσωνται ᾄδοντες,
Puis lorsque ceux-ci cessent de chanter,

δεύτερος χορὸς παρέρχεται
un deuxième chœur se présente

ἐκ κύκνων καὶ χελιδόνων καὶ ἀηδόνων.
de cygnes, d’hirondelles et de rossignols.

Ἐπειδὰν δὲ καὶ οὗτοι ᾄσωσιν,
Et chaque fois que ceux-ci chantent,

τότε ἤδη πᾶσα ἡ ὕλη ἐπαυλεῖ
alors toute la forêt les accompagne à la flûte,

τῶν ἀνέμων καταρχόντων.
les vents assurant la direction.

16. Μέγιστον δὲ δὴ πρὸς εὐφροσύνην
Et comme élément le plus important à la bonne humeur

ἐκεῖνο ἔχουσιν·
ils ont ceci :

πηγαί εἰσι δύο παρὰ τὸ συμπόσιον,
deux sources se trouvent à côté (du lieu) du banquet,

ἡ μὲν γέλωτος, ἡ δὲ ἡδονῆς·
l’une de rire, l’autre de réjouissance ;

ἐκ τούτων ἑκατέρας
à chacune d’elles

πάντες ἐν ἀρχῇ τῆς εὐωχίας πίνουσιν
tous, au début du festin, boivent

καὶ τὸ λοιπὸν ἡδόμενοι καὶ γελῶντες διάγουσιν.
et le reste du temps, ils le passent en se réjouissant et en riant.

logo

Dossier élaboré par :

Cécile Daude

Paulette Garret

Sylvie Pédroaréna

Brigitte Planty

sous la direction de Sylvie David

Besoin d'aide ?
sur